Stanovy spolku

Stanovy zájmového spolku Česká společnost přátel Izraele

 

 

Článek 1

Název a sídlo

1/ Název zájmového spolku: Český společnost přátel Izraele (dále jen „spolek“).

2/ Sídlo spolku: Štěpánská 643/39, Nové Město, 110 00 Praha.

3/ Spolek je právnickou osobou, IČO: 14888301.

 

Článek 2

Poslání spolku a okruh jeho činnosti

1/ Spolek je dobrovolnou nepolitickou, nenáboženskou a nevýdělečnou organizací sdružující zájemce o přátelské vztahy ke státu Izrael a k jeho lidu.

2/ Spolek spolupracuje se všemi obdobně zaměřenými českými i zahraničními organizacemi.

 

Článek 3

Úkoly spolku a jejich plnění

1/ Úkoly spolku jsou:

a) Objektivně a pravdivě informovat o politickém, hospodářském,sociálním a náboženském dění v Izraeli a o životě jeho lidu.

b) Napomáhat všestrannému rozvoji vědeckých, kulturních, turistických a hospodářských styků se státem Izrael a přispívat takto ke vzájemnému poznávání.

c) Bojovat proti všem formám antisemitismu a jiných projevů rasismu v duchu humánních, mravních a demokratických ideálů T. G. Masaryka.

d) Působit k nastolení spravedlivého míru na Blízkém východě.

2/ Své úkoly plní spolek:

a) Přednáškovou a osvětovou činností.

b) Vydáváním periodických i neperiodických publikací, event. spolupůsobením při vydávání knih.

c) Pořádáním zájezdů.

d) Informační, poradenskou a zprostředkovatelskou činností v rámci úkolů uvedených v odst. 1.

 

Článek 4

Členství ve spolku

1/ Členem spolku se může stát každý, kdo dosáhl věku 15 let.

2/ Členství vzniká písemnou přihláškou, o kterou lze zažádat prostřednictvím formuláře na webu www.cspi.cz, za den vzniku členství se považuje den, kdy písemná přihláška došla výboru spolku.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1/ Člen spolku má právo:

a) Volit a po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku.

b) Zúčastňovat se akcí spolku.

c) Podávat návrhy a připomínky a vyžádat si informace o činnosti spolku.

d) Podle stanovených pravidel užívat k tomu určená zařízení spolku.

2/ Člen spolku má povinnost:

a) Řádně vykonávat funkce a svěřené úkoly.

b) Řídit se stanovami a usneseními orgánů spolku.

c) Řádně a včas platit členské příspěvky.

d) Informovat výbor společnosti o svých činnostech, souvisejících s členstvím ve spolku.

 

Článek 6

Zánik členství

1/ Členství ve spolku zaniká vystoupením člena ze spolku nebo zrušením členství ve spolku výborem.

2/ Vystoupením zaniká členství dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku.

3/ Výbor spolku může zrušit členství ve spolku, jestliže člen porušuje své členské povinnosti, zejména nezaplatí-li členské příspěvky za dobu nejméně tří let, nebo neplní usnesení orgánů spolku, a nebo jeho chování je v rozporu s posláním spolku.

 

Článek 7

Orgány spolku

1/ Orgány spolku jsou:

a) Konference delegátů.

b) Výbor.

c) Kontrolní komise.

 

Článek 8

Konference delegátů

1/ Konference delegátů je nejvyšším orgánem spolku (dále „konference“).

2/ Směrnici k výběru delegátů stanoví výbor, a to nejméně jeden měsíc před konferencí.

3/ Do výlučné působnosti konference náleží:

a) Schvalovat stanovy, jejich změny nebo doplňky.

b) Volit a odvolávat předsedu, místopředsedy a členy výboru.

c) Schvalovat hlavní zásady činnosti a hospodaření spolku.

d) Stanovit výši členských příspěvků.

e) Projednávat zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období.

f) Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o zrušení členství (čl. 6, odst.3).

g) Rozhodnout o zániku spolku.

4/ Konference si může vyhradit rozhodování též o jiných věcech.

5/ Konference se koná jednou za tři roky. Výbor může svolat mimořádnou konferenci. Na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů je výbor povinen svolat mimořádnou konferenci do 2 měsíců ode dne, kdy žádost došla.

6/ Konference je usnášeníschopná, jsou-li přítomní delegáti zastupující nejméně jednu desetinu všech členů společnosti. K přijetí usnesení konference je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů konference.

7/ Volby předsedy, místopředsedů a členů výboru a členů kontrolní komise jsou tajné, pokud konference nerozhodne jinak.

 

Článek 9

Výbor

1/ V období mezi dvěma konferencemi řídí spolek podle usnesení konference výbor.

2/ Výbor se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Jsou volení konferencí na dobu tří let a za svou činnost odpovídají konferenci.

3/ Schůze výboru svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Jednání výboru řídí předseda, který také zastupuje spolek navenek.

4/ Je-li předseda nepřítomen nebo zaneprázdněn, zastupuje ho v plném rozsahu jeho pravomoci některý z místopředsedů.

5/ Výbor rozhoduje o zrušení členství podle čl. 6 odstavce 3.

6/ Výbor může jmenovat čestné členy nebo čestné funkcionáře spolku a stanovit jejich pravomoc. V období mezi konferencemi může kooptovat výbor další členy.

7/ Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8/ Výbor poskytuje potřebnou pomoc klubům při jejich zakládání.

 

Článek 10

Kontrolní komise

1/ Kontrolní komise je volena konferencí na dobu tří let a za svou činnost odpovídá konferenci. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru.

2/ Kontrolní komise má tři členy. Ze svého středu volí předsedu. Předseda nebo jím pověřený člen komise má právo se zúčastňovat s poradním hlasem zasedání výboru.

3/ Úkolem kontrolní komise je nejméně jednou ročně provést důslednou kontrolu hospodaření spolku. Na žádost výboru nebo i z vlastního podnětu může provést mimořádnou kontrolu. O výsledcích činnosti podává zprávu výboru a konferenci.

4/ Kontrolní komise má právo podávat návrhy, které souvisejí s hospodařením spolku.

 

Článek 11

Sekretariát

Výbor může k plnění technicko-administrativních úkolů společnosti zřídit sekretariát spolku. Ten řídí výborem pověřený místopředseda výboru.

 

Článek 12

Kluby

1/ Členové spolku, žijící v téže zeměpisné oblasti se mohou sdružovat do klubů. Členové bydlící v Praze a nejbližším okolí tvoří jeden klub řízený přímo výborem spolku.

2/ Členové klubu volí ze svého středu předsedu klubu, popřípadě další funkcionáře klubu, pokud tak klub rozhodl nadpoloviční většinou všech hlasů. Předseda klubu se stává nevoleným členem výboru spolku.

3/ Klub neodpovídá za závazky spolku, splek neodpovídá za závazky klubu.

4/ Sdruží-li se členové spolku do klubu podle odst.1, je předseda klubu povinen oznámit výboru spolku datum vzniku klubu, jeho název, adresu sídla a jméno, příjmení a adresu pobytu předsedy klubu a seznam členů klubu. Dále zasílá výboru přihlášky nových členů k evidenci.

5/ Na základě písemného oznámení údajů uvedených v v ustanovení odst. 4 předsedou klubu, zařadí výbor spolku klub do své evidence a klubu (předsedovi klubu) vystaví do 14 dnů od doručení těchto údajů potvrzení o zařazení klubu do evidence spolku. V potvrzení výbor uvede den vzniku klubu, název klubu, adresu jeho sídla a jméno, příjmení a adresu pobytu předsedy klubu.

6/ Klub se stává právnickou osobou jen při splnění těchto náležitostí:

a) Po obdržení potvrzení výboru podle ustanovení odst. 5 je předseda klubu povinen požádat pracoviště statistického úřadu v sídle o přidělení IČ spolu se sdělením, kdo je oprávněn klub zastupovat navenek a jakým způsobem.

b) Po přidělení IČ podle ustanovení odst. 6 písm. a) je předseda klubu povinen doklad o přidělení IČ zaslat výboru spolku

c) Klub vysílá na konferenci spolku své delegáty s hlasovacím právem v počtu stanoveným výborem (čl. 8 odst 2),

d) Předseda klubu svolává schůzi podle potřeby. Na žádost jedné čtvrtiny jeho členů je předseda povinen svolat schůzi klubu do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla tato žádost doručena. Nesvolá-li předseda schůzi klubu, jsou oprávněni ji svolat zástupci žadatelů o její svolání tak, aby se konala do dalších dvou měsíců.

 

Článek 12a

Činnost klubu

1/ Klub může vyvíjet činnost pouze v zeměpisné oblasti, pro kterou byl sdružen, a to pouze v souladu s posláním, okruhem činnosti a úkoly spolku.

2/ Klub je povinen vést evidenci svých členů a zabezpečovat účetnictví v souladu s právními předpisy.

 

Článek 12b

Hospodaření klubu

1/ Klub hospodaří s prostředky, které získá z:

a) Části členských příspěvků placených jeho členy, a to ve výši 40 % (část příspěvku ve výši 60 % je klub povinen odvádět výboru spolku, a to nejméně jedenkrát za jeden kalendářní rok).

b) Darů a přípěvků fyzických nebo právnických osob.

c) Příjmů spojených s vydavatelskou činností.

2/ O hospodaření podává klub pravidelně ročně zprávu svým členům.

3/ Členové klubu neodpovídají za závazky klubu.

 

Článek 12c

Zánik klubu

1/ Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním klubu z rozhodnutí svých členů nebo rozhodnutím výboru spolku.

2/ O zániku klubu jeho dobrovolným rozpuštěním rozhoduje schůze klubu třípětinovou většinou všech hlasů.

3/ O zániku klubu může rozhodnout výbor spolku v případě, že klub vyvíjí činnost v rozporu s posláním spolku anebo jeho jednání je v rozporu se stanovami.

4/ O zániku klubu může výbor spolku rozhodnout také proto, že zástupce klubu nezašle za členy svého klubu spolku příslušný podíl příspěvků podle článku 12 b, odst. 1 písm. a) těchto stanov, nebo proto, že klub déle než dva roky nedal výboru spolku zprávu o své činnosti.

5/ Při zániku klubu se provede majetkové vypořádání. Nerozhodne-li schůze klubu jinak, přechází majetek zaniklého klubu na spolek.

 6/ Zánik klubu jeho rozpuštěním oznámí předseda klubu výboru spolku a pokud klub je právnickou osobou podle čl. 12 odst. 6, pak současně do 15 dnů oznámí zánik klubu místně příslušnému pracovišti statistického úřadu.

7/ Zánik klubu rozhodnutím výboru spolku oznámí výbor spolku místně příslušnému pracovišti statistického úřadu do 15 dnů od rozhodnutí výboru spolku, pokud se klub stal právnickou osobou v souladu s článkem 12,
odst. 6.

 

Článek 13

Finanční hospodaření

1/ Příjmy spolku se skládají:

a) Z členských příspěvků.

b) Z darů a příspěvků fyzických a právnických osob.

c) Z příjmů spojených s vydavatelskou činností.

2/ Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.

 

Článek 14

Zánik spolku

1/ O zániku spolku rozhoduje konference delegátů (čl 8. odst.3 písm. g) třípětinovou většinou hlasů přítomných delegátů s hlasovacím právem.

2/ Nerozhodne-li konference jinak, připadne majetek zaniklého spolku státu (tedy České republice).

Předseda ČSPI:  Zbyněk Passer

Místopředseda:  Michal Škorpil