Stanovy spolku

Konference delegátů spolku konaná dne 22.5.2016 rozhodla o přijetí nového úplného znění stanov spolu Česká společnost přátel Izraele, z.s. (dle ust. § 218 z. Č. 89/2012 Sb.) takto: 

I. 

Úvodní ustanovení 

Členové založili občanské sdružení dne 11. 5. 1990 pod názvem Česká společnost přátel Izraele. Ke dni 1. 1. 2014 se z občanského sdružení stal (dle ustanovení § 3045 z. Č. 89/2012 Sb.) spolek, který je zapsán u spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 210. 

Níže uvedenými stanovami uvádějí členové spolku zakladatelský dokument do souladu s občanským zákoníkem. V tomto smyslu přijímají v úplném znění tyto: 

Stanovy spolku 

Česká společnost přátel Izraele, z. s. 

ČI. 1
Úvodní ustanovení 

 1. Spolek Česká společnost přátel Izraele, z.s. je dobrovolnou nepolitickou a nenáboženskou organizací sdružující zájemce o přátelské vztahy ke státu Izrael a jeho lidu. 
 2. Spolek spolupracuje se všemi obdobně zaměřenými českými i zahraničními organizacemi. 

ČI. 2
Základní ustanovení 

1. Název spolku je: Česká společnost přátel Izraele, z.s.
2. Sídlem Spolku je: Praha
3.IČO: 14888301

ČI. 3 
Účel a cíle spolku 

 1. Hlavním účelem spolku je: 

a) objektivně a pravdivě informovat o politickém, hospodářském, sociálním a náboženském dění v Izraeli a o životě jeho lidu, 

b) napomáhat všestrannému rozvoji vědeckých, kulturních, turistických a hospodářských styků se státem Izrael a přispívat takto k vzájemnému poznáváni, 

c) bojovat proti všem formám antisemitismu a jiným projevům rasismu v duchu humanitních, mravních a demokratických ideálů T. G. Masaryka, 

d) působit k nastolení spravedlivého míru na Blízkém východě. 

2. Spolek plní své úkoly zejména: 

a) přednáškovou a osvětovou činností, 
b) vydáváním periodických i neperiodických publikací, případně spolupůsobením při vydávání knih, 
c) pořádáním zájezdů, 
d) informační, poradenskou a zprostředkovatelskou činností v rámci úkolů
uvedených v odstavci 1 tohoto článku. 

Čl. 4
Vedlejší činnost 

 1. Vedle hlavní činností může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

ČI.5
Orgány Spolku 

1. Spolek zřizuje tyto orgány: 

a) konference delegátů
b) předseda 
c) místopředseda 
d) výbor 
e) kontrolní komise 

2. Pro všechny členy orgánů je stanovena povinnost pece řádného hospodáře, spočlvajlcl ve výkonu funkce s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

ČI. 6
Konference delegátů 

 1. Konference delegátů je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena shromážděním všech členů spolku. Svolává ji Výbor spolku. Konference delegátů se může sejít i na návrh kontrolní komise, nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů spolku. Konference delegátů je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů, rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
 2. Konference delegátů se svolává nejméně patnáct dní před jejím konáním, a to e-mailem či poštou. Umožňuje se konferenci delegátů jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví předseda v pokynu pro hlasování per rollam. 
 3. Konference delegátů: 
  a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku, 
  b) volí a odvolává předsedu spolku, místopředsedu spolku, členy výboru, členy kontrolní komise 
  c) schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření spolku a bere na vědomí zprávu kontrolní komise, 
  d) schvaluje obecné podmínky členství, a to vždy se souhlasem všech členů spolku, 
  e) schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvku, 
  f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. 

V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku tak činí 3/5tinovou
většinou přítomných členu. 

ČI. 7
Předseda 

 1. Předseda spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku. Předseda spolku zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám. 
 2. Předsedu volí z řad členů konference delegátů. Funkční období předsedy spolku je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení. 
 3. Předseda spolku zejména: 
  a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
  b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení konference delegátů spolku, 
  c) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku, 
  d) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení konferenci delegátu, projednává závěry kontrolní komise,
  f) svolává konferenci delegátů spolku, 
  g) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny konferenci delegátů či kontrolní komisi. 
 4. Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada nákladů, které mu v přímé souvislostí s výkonem funkce vznikly. 
 5. Výkon funkce předsedy zaniká: 
  a) pisemnou rezignací adresovanou konferenci delegátu,
  b) úmrtím, 
  c) odvoláním konferencí delegátů
  d) uplynutím funkčního období 

ČI. 8
Místopředseda 

 1. Místopředseda spolku je zástupcem předsedy spolku. 
 2. Místopředsedu volí z řad členu konference delegátů. Funkčni období
  místopředsedy spolku je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení.
  Místopředsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná. 
 3. Místopředseda není statutárním orgánem, zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 
 4. Místopředseda jedná za spolek pouze na základě plné moci. 

ČI. 9
Výbor 

 1. V období mezi dvěma konferencemi řídí spolek podle usnesení konference výbor. 
 2. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Členové výboru jsou voleni konferencí delegátů na dobu pěti let a za svou činnost odpovídají konferenci delegátů. 
 3. Schůzi výboru svolává předseda výboru dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Jednání výboru řídí předseda výboru. 
 4. Je-Ii předseda výboru nepřítomen nebo zaneprázdněn, zastupuje ho v plném rozsahu jeho pravomoci některý z místopředsedů. 
 5. Výbor může jmenovat čestné členy nebo čestné funkcionáře spolku a stanovit jejich pravomoc, V období mezi konferencemi delegátů může kooptovat výbor další členy. 
 6. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, 
 7. Výbor poskytuje potřebnou pomoc klubům při jejich zakládání. 

ČI. 10
Kontrolní komise 

 1. Kontrolní komise má tři členy, které volí konference delegátů. Funkční období člena kontrolní komise je pětileté. Umožňuje se opětovné zvolení. Členem kontrolní komise může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná. 
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce předsedy spolku, místopředsedy spolku, s funkcí členů výboru, ani s výkonem funkce likvidátora. 
 3. Kontrolní komise: 
  a) Dohlíží, jsou-Ii záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy, 
  b) Dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti, 
  c) Kontroluje hospodařeni spolku, zejména řádné nakládání s majetkem spolku a se členskými příspěvky, 
 4. V rozsahu své působnosti může kontrolní komise či její’ pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
 5. Zjistí-Ii kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu spolku. 
 6. Kontrolní komise přednáší na konferenci delegátů svou roční zprávu a je oprávněna navrhovat konferenci delegátů usnesení k hlasováni. 
 7. Členství v kontrolní komisi zaniká: 
  a) písemnou rezignaci adresovanou předsedovi spolku,
  b) úmrtím, 
  c) odvoláním konferencí delegátů,
  d) uplynutím funkčního období. 
 8. Za výkon funkce člena kontrolní komise přísluší členovi náhrada nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly. 

ČI. 11 
Další organizační články spolku 

 1. Spolek může podle potřeby vytvářet k plněni svých úkolů nižší organizační články – kluby. Tento organizační článek nemá samostatnou právní subjektivitu. Se svými náměty a návrhy se obracejí na výbor, který o nich rozhodne na svém zasedání.
 2. Proti rozhodnutí výboru se mohou kluby odvolat do patnácti dnů ke konferenci delegátů. 

ČI. 12
Členství 

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická
  osoba, která souhlasí s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku. O přijetí člena spolku rozhoduje předseda spolku. 
 2. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků navrhne předseda spolku a schvaluje ji výbor. 
 3. Registrací členů, otázku členských průkazů apod. upraví předseda svým interním předpisem. 
 4. Členství ve spolku zaniká: 
  a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi, 
  b) úmrtím,
  c) vyloučením předsedou spolku pro porušení stanov či právních předpisů 

ČI. 13 
Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen spolku je oprávněn: 
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života, 
b) volit a být volen do orgánů spolku, 
c) diskutovat na konferenci delegátů a činit návrhy, 
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům
poskytuje, 
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření. 

2. Každý člen spolku je povinen: 
a) dodržovat platný právní řád, stanovy spolku a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku, 
b) vždy hájit zájmy spolku, 
c) řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, 
d) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu s morálkou a dobrými mravy, 
e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen. 

ČI. 14 
Majetek a hospodaření spolku 

 1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami. 
 2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého vlastnictví. 
 3. Zdrojem příjmů jsou zejména: 
  a) příspěvky členů, 
  b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
  c) dotace, 
  d) dary fyzických a právnických osob, 
  e) úroky z vkladů. 

ČI. 15
Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení stanov konferencí delegátů. 
 2. Toto úplné znění stanov spolku bylo přijato na jednání konference delegátů spolku konané dne 22. května 2016. Pro přijetí stanov se vyslovila nadpoloviční většina všech přítomných členů. 

V Praze dne 22. května 2016 

Zbyněk Passer ,v.r. 

předseda spolku Česká společnosti přátel Izraele, z.s.